Arilje u slikama

 

Javni poziv Nacionalne službe za nezaposlena lica

10/04/2013

Nacionalna služba za zapošljavanje je 4. i 5. aprila u prostorijama Udruženja preduzetnika organizovala Program obuke za samozapošljavanje namenjen nezaposlenim licima. 
Bilo je prijavljeno 17 kandidata, a samo sedam je pohađalo obuku, dok su ostali iz njima poznatih razloga odustali. Obuka nezaposlenih, na temu osnovi preduzetništva, pravni aspekti biznisa, porezi i doprinosi za preduzetnike i izrada biznis plana, je osnovni uslov konkursa za samozapošljavanje.  Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013, godini koji je objavljen 30. marta u dnevnim listovima „Večernje novosti“, „Politika“ i „Danas“, kao i listu „Poslovi“ NSZ, je namenjen onim nezaposlenim licima koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje mesec dana i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenim licima u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom. Sredstva se dobijaju za osnivanje radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos. Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci. Pravo na subvenciju se može ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih lica, odnosno osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. U tom slučaju u skladu sa zakonom, svako od njih treba pojedinačno da podnese zahtev za samozapošljavanje. Nezaposleno lice ne može ostvariti pravo na subvenciju u oblasti eksploatacije uglja, trgovine, kao individualno poljoprivredno domaćinstvo, za delatnost taksi prevoza, igara na sreću i menjačnica. Pored nevedenog sredstva se ne mogu dobiti za obavljanje poslova za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti utvrđeno da ih ne može obavljati osoba sa invaliditetom. Pored toga sredstva se ne mogu koristiti ni za osnivanje udruženja građana, niti ako je nezaposleno lice već koristilo sredstva za samozapošljavanje u prethodne tri godine, računajući od dana odobravanja sredstava. Javni poziv traje dok se ne utroše raspoloživa sredstva, koja će za užičku filijalu Nacionalne službe biti približna prošlogodišnjem nivou, oko 12 miliona dinara. ( ovih dana će se tačno znati  koliko). 
Da bi nezaposleno lice podnelo zahtev, potrebno je da popuni zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu, priloži dokaz o završenoj obuci ( ukoliko nije završena u organizaciji Nacionale službe), pisanu izjavu da li je koristilo sredstva u prethodne tri godine, dokaz o vlasništvu poslovnog prostora i dokaz o vlasništvu opreme. Ukoliko je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti  ili proceni radne sposobnosti, kojim je utvrđeno da podnosilac zahteva može obavljati poslove, odnosno delatnosti navedene u zahtevu sa biznis planom.

Napomena:
Prilikom bodovanja u obzir se uzimaju rezultat obuke iz preduzetništva, vrsta delatnosti, struktura lica koja se zapošljavaju, tržište, potrebni resursi( poslovni prostor i oprema), finansijski pokazatelji, razvijenost opštine i procena važnosti podnetog zahteva sa biznis planom za lokalno tržište rada za područje filijale.

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj jedinici Nacionalne službe zapošljavanja prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.
Po prijemu prispelih zahteva u Nacionalnoj službi se vrši provera podataka i bodovanje podnetog zahteva sa biznis planom na osnovu čega se donosi Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje, ili da se odbija. Prilikom donošenja odluke uzima se u obzir i datum podnošenja zahteva onda kada ima veći broj zahteva sa istim brojem bodova. U tom slučaju prednost imaju oni koji su ranije podneli zahtev.

Doneta Odluka se potom objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale. U daljoj proceduri se u roku od 45 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 15.12. tekuće godine, zaključuje ugovor između korisnika subvencije i filijale Nacionalne službe. Korisnik je dužan da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, da izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda koje su navedene u ugovoru, kao i da Nacionalnoj službi omogući praćenje i dokaze o realizaciji ugovorne obaveze i obavesti je o eventualnim promenama u propisanom roku. U slučaju da korisnik subvencije ne ispuni obaveze utvrđene ugovorom, dužan je da vrati sredstva srazmerno procentu realizacije, uvećana za zakonsku kamatu.